/ english /

Flower

TRENUTNO RAZPISANE DRAŽBE

Način prodaje zarubljenih predmetov
Na podlagi 93. in 94. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. list, RS 3/07) in Pravilnikom o opravljanju službe izvršitelja (Ur. list RS, 18/03 in 83/06) objavlja pisarna izvršitelja pogoje javnih dražb in prodaj za neposredno pogodbo, kraj, dan in uro dražb, oziroma prodaj ter vrsto in opis predmetov, ki se bodo prodajali.

Pogoji dražbe
Splošni pogoji:

 • Prodaja predmetov se opravi po sistemu videno - kupljeno.
 • Kupci glede kupljenih predmetov nimajo pravic iz jamčevanja za napake predmetov.
 • Kupci glede kupljenih predmetov nimajo pravic iz jamčevanja za napake predmetov.

Pogoji pri izvedbi javne dražbe:

 • Ogled predmetov, ki se prodajajo na dražbi, je možen 15 minut pred pričetkom javne dražbe na samem kraju dražbe, oziroma po predhodnem dogovoru z pisarno izvršitelja.
 • Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi predmeti na dražbi bremenijo kupca predmetov.
 • Kupci morajo plačati kupnino takoj po končani dražbi in istočasno prevzeti kupljene predmete.
 • Pisarna izvršitelja si pridržuje pravico dražbo kadarkoli odpovedati, oziroma prekiniti brez kakršnekoli obrazložitve.
 • Dražbeni predmet na I. dražbi ne sme biti prodan po ceni nižji od ocenjene vrednosti, na II. dražbi pa po ceni nižji od 1/3 ocenjene vrednosti.
 • Izvršitelj si pridržuje pravico sprememb pogojev dražbe.

Pogoji pri izvedbi prodaje z neposredno pogodbo:

 • V roku, ki ga določi pisarna izvršitelja, je mogoče dati pisno ponudbo cene za nakup določenega predmeta, ki je stvar prodaje.
 • Pri prvi prodaji z neposredno pogodbo predmet prodaje ne sme biti prodan po ceni nižji od ocenjene vrednosti, pri ponovni prodaji z neposredno pogodbo pa po ceni nižji od 1/3 ocenjene vrednosti.
 • Ogled predmetov je možen po predhodnem dogovoru s pisarno izvršitelja. Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi predmeti bremenijo kupca predmetov.
 • Kupci morajo plačati kupnino takoj po sklenitvi pogodbe in istočasno prevzeti kupljene predmete.
 • Pisarna izvršitelja si pridržuje pravico prodaje z neposredno pogodbo kadarkoli odpovedati oziroma prekiniti brez kakršnekoli obrazložitve./ INFORMACIJE /